Regulamentul campaniei "Cadoul tau - Swarovski!"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei promotionale „Cadoul tau Swarovski" (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania Vins Overseas Consulting SRL cu sediu social in Bucuresti, Sector 2, Strada Delea Veche, nr. 24, corp A, Etaj 8, CUI: 32236841, denumita in continuare “Organizatorul”.

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1 Perioada de desfasurare a Campaniei este 10 decembrie 2022 – 23 decembrie 2022 inclusiv. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.
Orice inscriere in Campanie inainte de data 10 decembrie 2022, ora 00:00:00, ora Romaniei sau dupa data de 23 decembrie 2022, ora 23:59:59, ora Romaniei nu va fi luata in considerare in prezenta Campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe www.distinctive.ro/concursuri. Astfel de modificari vor intra in vigoare la data autentificarii actului aditional prin care Regulamentul este modificat.

2.3 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei prin intermediul site-ului www.distinctive.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti” sau „Consumatori”).

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Nu sunt eligibili a participa la campanie angajatii S.C. Vins Overseas Consulting S.R.L. si S.C. Peeraj Brands International S.R.L. si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.2 La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in continuare „Participanti”), cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Mai mult, participantul trebuie sa fie un “posesor legal” al unei adrese de e-mail in perioada promotiei. “Posesor legal” este numita orice persoana careia i s-a dat in folosinta o adresa de e-mail de catre un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizatie (firma, institutie etc.) care are dreptul sa creeze si sa desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

3.3 Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament de catre toti participantii care se inregistreaza in Campanie.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.distinctive.ro si nu implica achizitia de produse.

4.2 Pentru a intra in concurs, un Participant trebuie sa plaseze o comanda care contine produse Swarovski in valoare de minim 400 lei prin intermediul site-ului Distinctive.ro in perioada campaniei. Nu sunt considerate eligibile pentru extragere comenzile trimise retur sau comenzile care nu sunt finalizate, fiind in curs de schimbare a unuia/ mai multor produse.

4.3 Organizatorul nu este raspunzator pentru comenzile care nu ajung la destinatie, incluzand, dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

4.4 Dupa finalizarea perioadei de inscriere la concurs castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti.
Premiul pentru Participantul extras in urma tragerii la sorti consta intr-un colier Swarovski in valoare de 375 lei.

4.5 Un Participant la Campanie poate castiga un singur premiu pe durata intregii Campanii.

4.6 Nu se acorda contravaloarea in bani pentru premiile din prezenta Campanie.

SECTIUNEA 5. PREMIUL CAMPANIEI

5.1 In cadrul campaniei se vor acorda in total 5 premii, constand in 5 coliere Swarovski.
Valoarea totala a premiilor acordate este de 1875 Lei (TVA inclus).

5.2 Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.3 Castigatorul unui premiu se considera validat si primeste cadoul daca indeplineste cumulativ toate conditiile de la Sectionea 3 din prezentul Regulament.

5.4 Nu se acorda contravaloarea in bani pentru premiile din prezenta Campanie.

5.5 Refuzul unui castigator de a primi premiul inseamna ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului.
In cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, un castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a actiona conform explicatiilor din sectiunea 6 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI, TRAGERILE LA SORTI

6.1 Desemnarea castigatorilor se va realiza cu ajutorul platformei Randon.org in maxim 10 zile lucratoare de la finalizarea perioadei de inscriere.

6.2 In decursul a 2 zile lucratoare dupa desemnarea unui Participant ca si castigator, un reprezentant al Organizatorului va face 2 incercari telefonice de a contacta Castigatorul, in intervale de timp diferite (de luni pana vineri, intre orele 9.00 – 17.30).
Daca pe site castigatorul (i) nu a trecut niciun numar de telefon valid (ii) numarul de telefon nu este corect (la numarul respectiv nu poate fi gasit Participantul) din orice motiv sau (iii) castigatorul nu raspunde pe parcursul a 2 zile lucratoare la niciunul dintre cele 2 apeluri, acesta va primi un email din partea Organizatorului in care va fi anuntat de castig.

In cazul in care, pentru un anumit premiu, si castigatorul si rezerva sunt invalidate, premiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului.

6.3 Lista castigatorilor va fi publicata pe https://www.distinctive.ro/concursuri, pe masura ce sunt validati, dar nu mai tarziu de o saptamana calendaristica de la extragere.

SECTIUNEA 7. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1 Organizatorul nu va fi tinut raspunzator pentru toate si oricare prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

7.2 Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la, pagina web care nu se incarca corespunzator).

7.3 Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

SECTIUNEA 8. MINORII

8.1 Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa participe la campanie. In cazul in care castigatorul premiului se dovedeste a fi minor (cu varsta sub 18 ani) acesta va fi descalificat, nefiind eligibil de a participa in Campanie.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

9.1 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele care comanda pe www.distinctive.ro si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorilor de Promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc in acest sens, prin abonarea la newsletter.

9.2 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorului premiului care depaseste 600 Lei, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.

9.3 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

9.4 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Vins Overseas Consulting S.R.L.

9.5 Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECŢIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator prin primirea Premiului Campaniei, in conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 571/2003 cu modificarile in vigoare.

10.2 Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscal competenta pentru veniturile din aceasta campanie. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din castigarea premiului cad in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. LITIGII SI FRAUDE

12.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

12.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Vins Overseas Consulting SRL cu sediu social in Bucuresti, Sector 2, Strada Delea Veche, nr. 24, corp A, Etaj 8, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii castigatorului. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

12.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

12.4 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

13.1 Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

13.2 Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul https://www.distinctive.ro/concursuri.